Dat Ostfreeslandweer
(das Ostfrieslandwetter)
                             
Stand aktuell van:    
Vandach: 12:00 Uhr 
Sömmer-Temperatur:  imme 28°C 
   (  7°C Vörmiddags + 7°C Naamiddags
    +
C  vör'd Huus  + C achtert Huus)
Nächst Utkiek:
 Mörgen
12:00 Uhr
Regen:
Off und to hem wi dat ok
 Wind: Blüüst ok mennichmal hier
Luftdruck: Kannst neet föhlen,
N' paar Atü aber wiers
Fensterutkiek: Geiht neet better
Wo word mörgen?
Ännert sück oder blivt as dat is ! 
Hochwaterstand:Nordsee:          
www.bsh.de
Buur Follies Buurnsprök:          

Licht de Grillwurst heet up Grill,
n' Beer dorto is wat ik will. 
Licht de Grillwurst heet up Röst,
is vörbi mit Schnee un Fröst!
Licht de Grillwurst hart int Truhe,
rinn to bieten fallt di stuur.